వివిధ రంగాల మేధావులు, ప్రముఖులతో విజయవాడలో సమాలోచన..