పంట కోల్పోయిన రైతులను ఆదుకోవాలి:- సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి శ్రీనివాసరావు