ధరల పెంపుకు నిరసనగా ఏప్రిల్ 4 రాష్ట్ర వ్యాప్త కార్యక్రమాలు