ధరలు పెరుగుదలకు వ్యతిరేకంగా విజయవాడలో సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో ధర్న