గోదావరి మెగా ఆక్వా ఫుడ్ పార్క్ వ్యతిరేక పొరాట కమిటీ ఆద్వర్యంలో జరిగిన భహిరంగ సభలో మట్లాడుతున్న సి.పి.ఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి కామ్రడ్ పి.మధు