గిరిజ‌న ప్రాంతంలో సిపియం నిర్వహిస్తున్న ఉచిత భోజన కేంద్రాలకు చేయూత నివ్వాలని కోరుతూ విశాఖ లో మాస్ క్యాపెయిన్ చేస్తున్న సిపిఎం శ్రేణులు

Month: 

Year: