ఏజెన్సీలో జరిగిన ప్రెస్ మీట్ లో పాల్గొన్న సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి. శ్రీనివాసరావు