సిపియం - సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర సదస్సు_20/2/24_vijayawada