"రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకుందాం - ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకుందాం"