సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా "ప్రజానిధి" విరాళాల సేకరణ జరుగుతుంది. ప్రజలందరూ విరివిగా విరాళాలు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం..