వెహికల్ ఫిట్నెస్ పేరుతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దోపిడి ఆపాలి.