లెనిన్ శత వర్ధంతి సందర్భంగా రాజ్యం - విప్లవం అంశంపై మాట్లాడుతున్న వి.శ్రీనివాసరావు