దేశ ప్రజలకు, రాష్ట్రానికి ఉపయోగం లేని కేంద్ర బడ్జెట్