ఆంధ్రప్రదేశ్ హక్కులు, ఆత్మగౌరవ సాధన దీక్షలో మాట్లాడుతున్న వి. శ్రీనివాసరావు || CPIM AP