విజయవాడ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయం వద్ద లెనిన్ శత వర్థంతి కార్యక్రమం..