‘మోడీ, షా హటావో దేశ్ బచావో’ సదస్సులో V Srinivasarao