సిపిఐ(యం) సీనియర్‌ నాయకులు, కేంద్రకమిటీ పూర్వ నాయకులు కా॥ బాసుదేవ్‌ ఆచార్యకు నివాళి కార్యక్రమం పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో