ధరలు తగ్గాలన్నా, వలసలు నివారించాలన్నా ఇదే మార్గం, కేరళలో సీపీఎం ఏం చేస్తుందో తెలుసా?