బాపట్ల జిల్లాలో ఎండిన పంటపొలాలను పరిశీలిస్తున్న సిపిఎం బృందం