రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ రంగ పరిస్థితులు - ప్రత్యామ్నాయ విధానాలు అనే అంశంపై కర్నూలులో రాష్ట్ర సదస్సు