పాడేరులో "ఆదివాసీ ప్రాంత సమాగ్రాభివృద్ధి- సీపీఎం ప్రత్యామ్నాయం విధానం' రాష్ట్ర సదస్సు