సిపిఐ(ఎం) రాష్ట్ర కార్యాలయంలో అంతర్జాతీయ ఆదివాసి దినోత్సవ సభలో ప్రసంగిస్తున్న రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి.శ్రీనివాసరావు