అజిత్ సింగ్ నగర్ నివాసాల మధ్య కబేళా ఏర్పాటు చేయటం దారుణం - Ch Baburao