1950లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పోలీసు తుపాకీ గుళ్లకు బలైన చించినాడ అమరవీరుల సంస్మరణ సభలో VSR