విద్యార్ధులకు సనాతన ధర్మం కాదు సామాజిక స్పృహ కావాలి - రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సనాతన ధర్మ ప్రచారంపై సిపిఐ(యం)