అమరజీవి కామ్రేడ్ ఎస్.ఆర్. దాట్ల గారి 44వ వర్ధంతి సభలో మాట్లాడుతున్న వి.శ్రీనివాసరావు