చించినాడ గ్రామంలో అమరవీరుల 73వ స్మారక సభలో రాష్ట్ర కార్యదర్శి శ్రీనివాసరావు