ప్రధానమంత్రిని ముఖ్యమంత్రి కలిసిన సందర్భంగా ఈ క్రింది సమస్యలు ప్రస్తావించాలని కోరుతూ...