సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యాలయంలో మోటూరు హనుమంతరావు సంస్మరణ సభ