జై భీమ్‌ భారత్ పార్టీ అధ్యక్షుడు జాడా శ్రావణ్‌ కుమార్‌ను అక్రమంగా అరెస్టుకు ఖండన