ప్రజాసమస్యలపై దేశవ్యాపిత ఉద్యమాలు వామపక్షాలు, భావసారూప్య పార్టీలతో సంప్రదింపులు సిపిఐ(ఎం) రాష్ట్ర కమిటీ సమావేశంలో బి.వి.రాఘవులు