డిఎస్సీ 98 ఉద్యోగాలను పూర్తిగా భర్తీ చేయాలి. రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాలి. - సిపిఐ(ఎం)