తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రకటనపై ముఖ్యమంత్రి స్పందించాలి - సిపిఐ(ఎం) డిమాండ్‌