ఏప్రిల్‌ 11న మండుటెండలో వి.శ్రీనివాసరావు ‘‘పూలే దీక్ష’’