సిపిఐ(యం) రాష్ట్ర కమిటీ సమావేశాలు జరిగిన సందర్భంగా తీసుకున్న నిర్ణయాలు