వ్యవసాయ పంపుసెట్లకు స్మార్ట్ మీటర్ల నిర్ణయం ఉపసంహరించుకోవాలి. అఖిలపక్ష సమావేశం జరపాలి.