ప్రముఖ రచయిత్రి కూచి రామలక్ష్మి గారి మృతికి సంతాపం