అదానీ ఒప్పందాలు రద్దు చేయాలి పోర్టులు ప్రభుత్వ పరం చేయాలి మోదాని పుస్తకావిష్కరణలో సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి.శ్రీనివాసరావు