విజయవాడలో "దేశానికి మో దాని ముప్పు" పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించిన రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి.శ్రీనివాసరావు, కార్యదర్శివర్గ సభ్యులు