ఎన్నికల కోడ్‌కు విరుద్ధంగా చేయతలపెట్టిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రచార కార్యక్రమాలు నిలుపుదల చేయాలని కోరుతూ అత్యవసర అభ్యర్ధన.