ప్రజాఉద్యమాల కేంద్రం సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యాలయం ప్రారంభంలో ఎం.ఏ.బేబీ, రాఘవులు