పెద్దాపురంలో మృతి చెందిన కార్మిక కుటుంబాలను ఆదుకోవాలి. కుటుంబానికి కోటి రూపాయలు పరిహారం చెల్లించాలి