"చేగువేరా" కుమార్తె డా౹౹ అలైదా గువేరా, మనుమరాలు ప్రొ౹౹ ఎస్తేఫానియా గువేరాలతో గన్నవరం ఎయిర్ పోర్టులో వి.శ్రీనివాసరావు