పరిహారం ఇచ్చాకే నీళ్లు, త్యాగం చేసిన వారికి 'వెలిగొండ' శాపం కాకూడదు - వి శ్రీనివాసరావు