భోగి మంటల్లో జీవో నెం 1 కాపీలను వేసి రాష్ట్ర వ్యాపితంగా నిరసన తెలిపిన సిపిఎం నాయకులు