వెలిగొండ నిర్వాసితుల కోసం సంక్రాతి తరువాత మరో పోరాటం - రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి శ్రీనివాసరావు డిమాండ్