పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో ఏనుగులను నియంత్రించాలి. బాధితులకు నష్టపరిహారం చెల్లించాలి.