ప్రజలపై విద్యుత్‌ భారాలు ఆపకపోతే మరో విద్యుత్‌ ఉద్యమం : రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి.శ్రీనివాసరావు