సిపిఐ(ఎం) రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి.శ్రీనివాసరావుగారిని పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో కలిసి వినతిపత్రం అందజేసిన సర్పంచ్‌లు