రోడ్‌షోలు, ర్యాలీలు నియంత్రించే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ జి.వో.ను తక్షణమే ఉపసంహరించాలని అనంతపురంలో నిరసన